nicel veri analizi

Nicel Veri Analizi Nedir? Teknikleri ve Kullanımı

Nicel veri analizi, sayısal verilerin derlenerek incelenmesi ile gerçekleştirilen analiz türüdür. Sayısal veriler bir grup, konu ya da araştırma hakkında çok fazla bilgi verebilir. Nicel verilerin analiz edilmesi sürecinde ise birçok farklı araç ve programdan faydalanmak mümkündür. Nicel veri analizi ile elde edilen veriler değerlendirildiğinde bir olgunun matematiksel olarak ifade edilmesi mümkün hale gelir.

Nicel veri analizi ile araştırmaya konu olan hipotez hakkında çok fazla çıkarım yapmak mümkündür. Araştırmanın hipotezini test ederken nicel verilerden faydalanılmışsa bu verileri değerlendirmek için çeşitli istatistiksel yöntemler kullanılabilmektedir. İstatistiksel yöntemlerin temel amacı ise nicel verilerin analiz edilmesi ve ortaya çıkan sonuçlar ile araştırmanın hipotezinin test edilmesidir.

Uzman Veri Analistlerinden Talep Edin: Veri Analizi

veri analizi

Nicel Veri Analizi Nasıl Yapılır?

Nicel veri analizi yapılırken öncelikle araştırmanın hipotezine konu olan veriler incelenir. Elde edilen her bir veri araştırma hakkında bir bulgu belirtir. Nicel veri analizine başlanmadan önce verilerin her biri değerlendirilerek hangi analiz yöntemi kullanılmalı, hangi analiz araçlarından faydalanılmalı gibi konulara cevaplar oluşturulmalıdır. Ardından veri setinin tam ve doğru olduğundan emin olunmalıdır. Veri setinin tam olduğundan emin olunduktan sonra nicel veri analizine başlanabilir.

Nicel veri analizi yapılırken çeşitli araçlardan faydalanılabilir. Bu araçların her biri istatistiksel değerlendirme ve inceleme araçlarıdır. İstatistiksel araçlar her veri için aynı şekilde kullanılmaz. Verinin durumu, konusu ve ortaya çıkma şekli kullanılacak istatistiksel aracın seçilmesinde önemlidir. Nicel veri analizi yapmadan önce değişken sayısı belirlenmelidir. Nicel veri analizinde değişken sayısı;

 • Tek değişkenli nicel veri analizi; analizde oldukça kolay ve pratik bir yoldur. Tek bir değişkene dayanılarak yapılan bu analizde tüm araştırma tek bir değişkene göre şekillenir. Bu analiz türünde grafikler, tablolar, dağılımlar ve merkezi eğilim ile yayılım ölçülerinden faydalanılmaktadır.
 • İki değişkenli nicel veri analizi; analizde iki değişken için eş zamanlı olarak araçlar kullanılır. Burada alt grup karşılaştırmaları da yapılmaktadır. Burada bağımlı ve bağımsız değişkenler önemlidir. Alt grupların bağımlı değişkenin özelliklerine göre oluşturulması gerekir. Bağımsız değişkenin özelliklerine göre ise veriler gruplanır.
 • Çok değişkenli nicel veri analizi; analizde birden fazla değişken için eş zamanlı olarak araçlar kullanılır. Alt grup karşılaştırmaları da analiz kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Nicel veri analizinin artıları temelde mevcut durum hakkında bilgi vermesinden kaynaklıdır. Araştırmanın genel durumu hakkında bilgi verdiği kadar her bir ölçümün test sorularına yönelik doğrudan da bir kanısı vardır. Nicel veri analizinin eksi yanı ise elde edilen olgunun nedenini söyleyememesidir. Örneğin bir sınıfta öğrencilerin Türkçe ders başarısında yönelik sınav sonuçlarının kullanılması ile bir araştırma yapılsın. Araştırma sonucunda öğrencilerin %70’inin Türkçe dersinde başarılı olduğu sonucu elde edilsin. Bu durumda öğrencilerin neden Türkçe dersinde başarılı olduğuna dair bir bulgu nicel veri analizleri ile ortaya çıkarılamamaktadır.

Nicel Veri Analiz Teknikleri Nelerdir?

Nicel veri analiz teknikleri arasında seçim yapılırken amaca göre teknikler de çeşitlenir. Temelde verilere göre nicel verileri analiz edecekseniz iki ayrı sınıflama mevcuttur. Veriye göre nicel veri analiz teknikleri;

 • Parametrik Analiz Teknikleri; ortalama üzerinden çalışan analizlerdir.
 • Parametrik Olmayan Analiz Teknikleri; medyan üzerinden çalışan analizlerdir.

Nicel verilerin analizinde analizin amacına göre hareket ediyorsanız veriler arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri incelemeye yönelik testlerden faydalanabilirsiniz.

 • Farklılıkları incelemeye yönelik nicel veri analiz teknikleri; veriler arasındaki farklılıkları ortaya çıkarak analiz yapma amacıyla kullanılan tekniklerdir. Başlıca tercih edilen farklılıkları incelemeye yönelik nicel veri analiz teknikleri;
  • Wilcoxon işaret testi
  • Tek örneklem t testi
  • Mann Whitney U testi
  • Tek yönlü varyans analizi
  • Bağımsız t testi
  • Bağımlı t testi
  • Kruskal Wallis testi
  • Kolmogorov Smirov testi
 • Benzerlikleri incelemeye yönelik nicel veri analiz teknikleri; korelasyon ve regresyon analizleridir. Bu analizler ile veriler arasında ilişki var olup olmadığı tespit edilebilmektedir. Temelde iki değişken arasında bir ilişki olup olmadığını tespit etmek için korelasyon analizinden faydalanılır. Regresyon analizi ise iki değişken arasındaki ilişkinin matematiksel olarak gösterilmesini mümkün kılar.

istatistik danismanlik

Nicel Veri Örnekleri

 • “100 kişilik bir katılımcı kitlesi olan araştırmada her bir katılımcının ayak numaraları ölçülmüş olsun. Elde edilen verilere göre 100 kişilik katılımcı ile oluşturulan araştırmanın %30’luk katılımcısı 38 numara ayakkabı giymektedir.” İbaresinde elde edilen bulgu nicel bir veridir.
 • Katılımcıların yaşları üzerinden yapılan değerlendirmeler nicel niteliklidir.
 • Öğrencilerin Matematik dersindeki başarı ortalamaları nicel bir veridir.
 • Bir günde trafik kontrol noktasına takılan araç sayısı nicel bir veridir.
 • Üniversitede ders tekrarına düşen öğrencilerin yüzdesi nicel bir veridir.

Nicel Veri Analizi Ne İşe Yarar?

Nicel veri analizi bir olgunun istatistiksel araçlar yardımı ile test edilmesini ve değerlendirilmesini mümkün kılan bir analiz türüdür. Nicel veri analizinin yapılabilmesi için mutlaka araştırmaya konu verilerin nicel, sayısal nitelikli olması gerekir. Nitel veri analizi ile nicel veri analizi arasındaki en büyük fark da bu noktada ortaya çıkar. Nicel veri analizinde sayısal anlam ifade eden veriler istatistiksel araçlar ile değerlendirmeye alınır. Bu değerlendirme sonucunda veri setinde yer alan verilerin değerlendirilmesi mümkün hale gelir.

Nicel veri analizlerinin kullanım alanı oldukça geniştir. Özellikle akademik çalışmalar yürütülürken hipotezin test edilmesi için nicel veri analizlerinden yoğunlukla faydalanılır. Akademik çalışmaların yanı sıra şirketlerin kendi içindeki gelişimlerini takip etme süreçlerinde, markaların alıcı hedef kitle belirleme gibi çeşitli amaçlarla da nicel veri analizlerinden faydalandığı bilinmektedir.

Nicel Veri Analiz Programları Nelerdir?

 • SPSS: Nicel ve nitel veri analizlerini yapmak için özellikle sosyal bilimler alanında en sık kullanılan analiz programlarından biridir.
 • Statistica: Veri analizi, yönetimi, madenciliği ve görselleştirme amaçları ile kullanılan bir analiz aracıdır.
 • SYSTAT: İstatistiksel veri analizi ve grafik yazılım paketidir. Daha çok ekonomi benzeri alanlarda tercih edilen bir analiz aracıdır.
 • Mınıtab: İstatistiksel analizlerde kullanılan şirketlerin kalite pazarlaması, süreç iyileştirmesi gibi amaçlarla kullanılan bir analiz aracıdır.
 • Matlab: Modelleme, veri analizi, hesaplama, mühendislik grafikleri gibi alanlarda kullanılan bir analiz aracıdır.
 • Stata: istatistiksel alanda raporlama, veri görselleştirme ve veri ileme gibi amaçlarla kullanılan genellikle ekonomi, sosyoloji, biyotıp benzeri alanlarda tercih edilen bir analiz aracıdır.
 • SAS: İstatistiksel analizleri yapmak üzere veri erişimi, veri analizi ve yönetimi gibi amaçlarla kullanılan bir analiz aracıdır. Sosyal bilimler alanında da yoğun olarak kullanılmaktadır.

Nicel Veri Analizi Yaptırma Hizmeti

Nicel veri analizi yaptırma hizmeti ile analize konu olan hipotezin test edilmesi için pratik bir şekilde işlem yaptırabilirsiniz. Hipotezin test edilmesi sürecinde nicel veri analiz araçlarından hangilerinin kullanılacağı çalışma özelinde belirlenmelidir. Her çalışma kendine özeldir. Çalışmanın öznelliği beraberinde nicel veri analizi araçlarının kullanımını da çeşitlendirdiğinden çalışma ile alanında uzman bir analist ilgilenmelidir.

Siz de nicel veri analizi yaptırmak istiyor ancak bu hizmeti nereden alacağınızı bilmiyorsanız alanında uzman akademisyenlerimiz ve analistlerimiz ile tanışın. Freelancer olarak çalışan analistler aracılığı ile çalışmanızı bir kişiye emanet edebilir, taleplerinizi dile getirebilir ve doğrudan uzman ile görüşerek çalışmanız için gerekli tüm nicel veri analizlerini yaptırabilirsiniz.

İlgili Hizmet: MAXQDA Veri Analizi

Nicel Veri Analizi Hakkında Genel Bir Değerlendirme

Nicel veri analizi, hızla gelişen teknoloji ile önemli gelişmeler göstermiştir. Bilgisayar ve istatistiksel paket programların kullanımının hızla yayılması, araştırmacıların veri analizi sorunlarını azaltmıştır. Ancak, hızlı gelişen ve veri analiz süreçlerini hızlandıran bu istatistiksel paket programın kullanılmasının temel istatistik ve araştırma teknikleri hakkında bilgi gerektirdiği unutulmamalıdır. Paket programlarının yalnızca kullanıcının komutları ile çalıştığı göz ardı edilmemelidir. Toplanan veriler uygun istatistiksel tekniklerle analiz edilmezse ve analiz sonuçları doğru yorumlanmıyorsa, araştırmanın bilimselliğinin sorgulanacağı açıktır.

Bilimsel araştırmalar; veri toplama ve kullanılan analiz teknikleri; değişkenlerin kontrol edilebildiği derece; veri kaynakları, çevre, düzey ve zamana göre gruplandırılabilir. Bilimsel araştırmalar nicel ve nitel araştırmalar olarak ikiye ayrılır. Nicel araştırma nedir? Gerçekliği araştırmacıdan bağımsız olarak gören ve dışarıdaki gerçekliğin nesnel olarak gözlemlenebileceğini, ölçülebildiğini ve analiz edilebileceğini kabul eden pozitivist görüş, nicel araştırmayı tanımlar. En basit anlamda, nicel veri analizi, nicel verilerin toplanmasını ve analizini gerektiren bir çalışmadır.

Sayılarak veya ölçülerek elde edilen sayısal değerler nicel verilerdir. Yapılan araştırmaya göre nicel veri analizi içinde farklı yöntemler kullanılmaktadır. Kullanılacak nicel veri analiz yöntemleri araştırma ile doğru sonuçlara ulaşmak için iyi seçilmelidir. Nicel analiz yöntemi, yapılan araştırmanın özelliğine ve toplanan verilere göre seçilmektedir. Bir araştırma sonucunda elde edilen sayısal değerlere dayanarak, yapılacak istatistiksel analiz; araştırma soruları veya hipotezler, çalışmadaki bağımlı ve bağımsız değişkenlerin sayısı ve bunların düzeyi, toplanan verilerin ölçüm seviyeleri, gözlem sayısı ve bağımlı değişken ölçümlerinin dağılım yapısına bağlıdır.

Keşfedin: SPSS Analizi Yaptırmak İstiyorum

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir