Veri analizi, ham veri olarak kabul edilen bilgilerin toplanmasını, ayıklanarak işlenmesi aşamalarını ifade eder. Analiz süreci hedef kitleye ve araştırmanın amacına göre değişkenlik gösterir. Fakat veri toplama, analizinin değişmeyen gerçeğidir. Birçok yolla veriler toplanabilir. Araştırmanın nitel veya nicel olmasına göre veri toplama yöntemi değişmektedir. Nitel araştırmalarda genellikle gözlem ve görüşme yoluyla veriler toplanırken nicel araştırmalarda ise çoğunlukla ölçek kullanılarak veriler toplanmaktadır.

Veri Toplama

Veri hazırlama ve toplanan verilerin analiz edilmesi sürecinde birtakım işlem basamakları bulunur. Veriler katılımcıların bilgisi dahilinde toplanacaksa hedef kitleye sorulacak sorular hazırlanır. Hedef kitle gözlenerek veri toplanacaksa, gözlem formu hazırlanır. Anket ve ölçekler için soru madde havuzu oluşturma gözlem formu hazırlama süreci, çoğunlukla sosyal bilimlerde insanlara ait olan davranışları ve tutumlarını belirlemek için ölçme araçlarının oluşturulması, değerlendirilmesi aşamalarını içeren bilimsel bir süreç olarak tanımlanır.

Gözlem formu ile veri toplamada hedef kitledeki değişim süreci gözlenir. Gözlem, belirlenmiş olan bir hedef için çıplak göz ya da bir araç kullanılarak veri toplanması işlemidir. Gözlem formu ise herhangi bir ortam ya da kurum içinde oluşan değişimleri ayrıntılı olarak tanımlayabilmek için kullanılan yöntemdir. Gözlemler doğal bir yöntemle izleme sonucunda yapılarak analiz edilir.

Sorulacak soruların belirlenmesi için öncelikle soru havuzu oluşturulur. Bunun içinde faktörler arasında öne çıkanlar belirlenir. Önceden geliştirilmiş ölçeklere bakılır. Hedef kitle ile detaylı görüşmeler, gurup çalışmaları yapılır ya da ucu açık olarak nitelenen soruların uygulaması yapılır. Bunların sonucunda ortaya çıkan soru havuzu yeniden en az iki uzman ve dil bilimci tarafından değerlendirilir. Daha sonra belirlenmiş olan soru havuzundaki soruların test edilir gereklidir. Yapılan ön uygulamadan (pilot uygulama) sonra asıl uygulamaya geçilebilir.

Verilerin Analizi

Toplanan verilerin analizi için değişen teknoloji ile beraber farklı araçlar kullanılabilir. Spss, Lisrel ve Amos programları bilimsel araştırmalarda sıklıkla kullanılmaktadır.

SPSS ile İstatistiksel Analiz

Spss bir paket programdır. Toplanan verilerin analiz edilmesi için kullanılır. Öncelikle toplanan veriler ışığında bir hipotez kurulur. Hipotezler araştırılacak problemin çözülebilmesi için doğru olduğu kabul edilmeyen ifadelerdir. Bu aşamadan sonra ise toplanmış olan verilerin analiz edilebilmesi için Spss programına girilmesi gerekir. Çünkü veriler hakkında çalışmalar yapılmadan veri analizi için yorumlama yapılamaz.

LİSREL ile Veri Analizi

Günümüzde birçok istatistiksel analiz yöntemleri sıradan hale gelmiştir. Bu nedenle uluslar arası düzeyde kabul gören bir yöntem olan ve ileri seviye istatistik analiz yöntemlerinden olarak kabul edilen “yapısal eşitlik modeli” uygulaması öne çıkmaktadır. Bu uygulama ile yapılabilecekler şunlardır;
– Doğrulayıcı faktörlerin analiz edilmesi
– Aracılık etkileri
– İzlenecek yolun analiz edilmesi
– Gizli değişkenlerin analiz edilmesi
Yapısal eşitlik modelinin diğer modellere kıyasla üstün tarafları bulunur. Bunun nedenlerinden biri her maddeyi analiz işlemine dahil etmesidir.

AMOS ile Veri Analizi

Amos programı sosyal bilimlerdeki akademik çalışmalarda ve teknik bilimlerin çoğunda yaygın olarak kullanılan istatiksel bir analiz programıdır. Bu programın popüler olarak kullanılma nedenleri arasında hem çok sayıdaki bağımsız değişkeni hem de bağımlı değişkeni birlikte analiz edebilmesidir. Üstelik bu değişkenlerin analizleri sonucunda ayrıntılı veriler elde edilebilmektedir.  Amos, SPSS’den farklı olarak hata oranlarını da analiz sürecine dahil edebilmektedir.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir