nitel veri analizi

Nitel Veri Analizi Nedir? Teknikleri ve Kullanımı

Nitel veri analizi, matematiksel olmayan ve daha çok sosyal bilimler alanlarında tercih edilen sayısal olmayan verileri elde etmek için kullanılan bir analiz yöntemidir. Nicel veri analizi ile eldeki değerlerden sayısal bulgular elde etmek mümkünken nitel veri analizi ile eldeki değerlerden nicelik bakımından sayılamayan ancak araştırma için önemli bulgular elde etmek mümkündür.

Nitel veri analizi temelde insan merkezli olarak, bireyin kendisini ve çevresini anlamlandırma çabasını keşfetmeye yönelik gerçekleştirilen bir analiz türüdür. Sosyal olguların etraflarında var olan çevre ile birlikte değerlendirilmesi gerekliliği nitel veri analizine ihtiyacı ortaya çıkarmaktadır.

Nitel Veri Analizi Nasıl Yapılır?

Nitel veri analizi yapılırken tümevarımsal bir yöntem tercih edilir. Tümevarım yöntemi ile en küçük olgudan genellenmeye ve geliştirilmeye açık bir olgu elde edilmeye çalışılır. Burada ana amaç anlamak ve olgular ile olayların arka planlarını görmektir. Tam da bu noktada hangi olgu ve olayın arka planını görmek istediğinizi seçerek veri analiziniz için bir hipotez oluşturun. Başlangıç sorusu oluşturarak harekete geçin.

Nitel araştırma yöntemi ile anlamaya dayalı bir yöntemdir. Bu noktada da nitel araştırmaların anlam dünyasını keşfetmek gibi bir amacı da vardır. Araştırmacının literatür taraması yaptıktan sonra ilgili bir doğrudan bilgi bulamaması halinde hipotezini test etmek üzere nitel veri analizine başvurması mümkündür. Nitel veri analizi yapılırken analiz araçları hipoteze uygun olarak seçilmelidir. Nitel veri analizi yapılırken aşağıdaki adımlar takip edilmelidir;

 • Araştırmaya konu olacak hipotez belirlenmelidir.
 • Hipoteze yönelik literatür taraması yapılarak hipotez sağlamlaştırılmalıdır.
 • Nitel araştırmanın veri analiz yöntemlerinden hangilerini nasıl kullanılacağına karar verilmelidir.
 • Araştırma ile elde edilen bulgular için analiz yapılmalıdır.
 • Bulgu analizleri değerlendirilerek tartışma ve değerlendirme bölümü oluşturulmalıdır.
 • Araştırma için sonuç bölümü hazırlanmalıdır.

Profesyonel Veri Analistlerinden Talep Edin: Veri Analizi Yaptırma

istatistik danismanlik

Nitel Veri Analiz Teknikleri Nelerdir?

 • Gözlem: Bir olgu, yaşanan bir durum ya da olay için gözlemleme yöntemi ile gerçekleştirilen nitel araştırma sürecidir. Gözlem detaylı bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Sürekli gözlem yapılması çalışmanın sonucunun başarısı için önemlidir. Gözlemin periyod sıklığı ne kadar fazla ise elde edilen bulgunun gerçekliğe olan yakınlığı da o denli fazla olur.
 • Etnometodoloji: Toplum içerisinde günlük hayatta sıradan olarak nitelenen olay ve olguların teker teker incelenmesi ve toplumsal düzeninin üretilmesi sürecindeki rollerinin tespit edilmesi amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem ile sosyal ritüellerin arkasında yatan faktör ve nedenler ortaya çıkarılabilmektedir. Amaç gerçeklik duygusunun yeniden ve yeniden nasıl üretildiğinin keşfedilmesidir.
 • Örnek olay çalışması: Amaç gerçekliğin bir örnek, bağlam üzerinden elde edilmeye çalışılmasıdır. Konu spesifiktir ancak örnek olay çalışmasından elde edilen sonuç daha geniş bir geçerliliğe sahiptir. Meselenin spesifik olması konunun daha derinlerine inerek özel bir incelemeyi mümkün kılar.
 • İçerik ve söylem analizi: Elde edilen verinin görsel, sesli, doküman olarak ya da farklı yöntemler ile incelendiği nitel analiz tekniğidir. Gözle görülenin arkasındaki veriyi ve bulguyu elde etmek için çeşitli incelemeler yapılır. Bir söylemin analizi yapılırken dilin unsurlarından tutun da söylemin detaylarına kadar çeşitli teknikler ile analiz yapılabilmektedir.
 • Fenomenoloji: Günlük hayatta meydana gelen olay ve olguları keşfederken birey perspektifli olarak betimleyici bir tutum ile hareket etmeyi gerekli kılar. Sosyal olgunun anlam zıtlıkları, karmaşaları göz önünde bulundurularak hem tümevarımsal hem de tümdengelimsel yöntemler ile hareket edilir. Yorumlayıcı ve betimsel bir tutum tercih edilir.
 • Weberyan yöntem: Bu yöntem ile bir olgu değerlendirilirken olgunun birden fazla gerçekliğin sonucu olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Weberyan yöntem ile ortaya çıkan olgunun tarih sahnesindeki yeri de değerlendirilir. Bugün gerçekleşen olgu tarih sahnesinde geçmişte de aynı şekilde ortaya çıkar mıydı? Temelde bu sorunun yanıtı Weberyan yöntem ile aranır.

Nitel Veri Örnekleri

 • Hizmet veren bir işletmenin müşterilerinin üzgün ya da mutlu olup olmadıklarını ortaya koymak ve bu hislerin arkasında neyin yattığının tespit edilmesi amacıyla yaptığı araştırmada elde edilen verilen nitel verilerdir.
 • Bir ulaşım şirketinin müşterilerinin ulaşım süreleri hakkındaki fikirlerini anlayarak hizmeti iyileştirmek üzere gerçekleştirdiği araştırmadan elde edilen veriler nitel verilerdir.
 • Bir ürün satışı için pazar araştırmacılarının hedef kitlenin iletişim dili, tercihleri ve taleplerini anlamak üzere yaptığı araştırmadan elde edilen veriler niteldir.
 • Evine gelen misafirleri memnun etmek isteyen bir ev sahibinin misafirlerinin düşüncelerini veri alarak yaptığı araştırmadan elde edilen veriler niteldir.

Nitel Veri Analizi Ne İşe Yarar?

Nitel veri analizi hipoteze yönelik tanımlama, sınıflandırma ve bağlantı kurma amacı ile gerçekleştirilen analizlerin tamamını kapsar. Nitel veri analizi ile nicel veri analizinde elde edilemeyen sebepler elde edilebilir. Nicel veri analizi değerler ile ilgili bulgular elde etmek için sayısal nitelikli araçlardan faydalanır. Nitel veri analizinde ise elde edilen bulguların neden elde edilebildiğine yönelik araçlar ile çıkarımlar yapılır.

Nitel veri analizinin temel amacı hipoteze yönelik keşfedilebilecek bilginin ortaya çıkarılmasıdır. Tümevarım ve tümdengelim gibi yöntemler ile nitel veri analizlerini yapmak mümkündür. Nitel veri analizi yapılırken hipoteze yönelik sorulan sorular büyük önem taşır.

İlgili Yayın: Nicel Analiz

Nitel Veri Analiz Programları Nelerdir?

 • NVIVO (Nitel veri analizi için)
 • MAXQDA (Nitel araştırmalarda kodlama için)
 • Aurelius (Veri görselleştirme, karma yöntem araştırması, ek açıklama için)
 • Valona Intelligence (Veri görselleştirme için)
 • Smartlook (Metin analizi ve veri görselleştirme için)
 • Chattermill (Metin analizi ve veri görselleştirme için)
 • KPI6 (Veri görselleştirme için)
 • QDA Miner (Veri görselleştirme ve analiz için)

Keşfedin: SPSS Terimleri

Nitel Veri Analizi Yaptırma Hizmeti

Nitel veri analizi yaptırma hizmeti, alanında uzman analistler ve araştırmacıları seçerek gerçekleştirilmesi gereken bir süreçtir. Nitel verilerin analiz edilmesi nicel verilere oranla daha fazla uzmanlık ister. Nicel verilerde araçların doğru ve uygun kullanılması yeterli olabilirken nitel veriler için araçların doğru kullanılmasının yanı sıra elde edilen bulguların doğru yorumlanarak bir sonuç elde edilebilmesi de büyük önem taşır.

Nitel veri analizi yaptırarak alanında uzman araştırmacılardan yardım alabilirsiniz. Freelancer olarak faaliyet gösteren analist ve araştırmacılar eşliğinde nitel veri analizi yaptırabilir, çalışmanız için gerekli tüm nitel araştırma süreçlerinin tamamını alanında uzman bir çift göz yardımı ile tamamlayabilirsiniz.

Nitel Veri Araştırma Yöntemleri Üzerine Genel Bir Değerlendirme

Nitel Araştırma Yöntemleri, sosyal bilimler alanında çok kullanılmaktadır. Nitel araştırma, katılımcıların yaşadıkları durumları daha iyi tanımlamak için katılımcıların sözcüklerini veya eylemlerini tanımlayıcı ve anlatımsal bir şekilde inceleyen araştırma türüdür. Nitel araştırma yönteminin bir ana duruma odaklanır ve katılımcıların görüşlerine dayanır.

Nitel araştırmanın belki de en zorlu aşaması veri analizidir. Nitel ve nicel araştırma yöntemleri arasındaki en önemli fark veri analizi sürecidir. Nitel veri analizi, nicel veri analizinden farklı bir yol izlemektedir. Bu iki analiz arasındaki temel fark, kodların nicel verilerdeki sayılara ve nitel verilerdeki kavram, konu veya temalara karşılık gelmesidir. Nitel veri analizinin bir diğer önemli özelliği, bu analiz işleminin veri toplama işlemiyle birlikte gerçekleştirilebilmesidir.

Nitel veri analizi nedir? Nitel veri analizi, deneyimleri ve onlardan öğrenilenleri anlamak için görülen, duyulan ve okunan şeyleri düzenlemeyi içerir. Nitel veri analizi, insanların söylediklerini, araştırmacının gördüklerini ve okuduklarını birleştirme ve yorumlama süreci olarak tanımlanmaktadır. Nitel veri analizi, nitel verileri bulgulara dönüştürme süreci olarak da tanımlanırken bunu yapmak için özel bir formül bulunmamaktadır. Başka bir deyişle, nitel veri analizi için standart bir formül yoktur. Ayrıca veri analizi sürecine standart bir yol haritası çizmenin nitel araştırmalara zarar vereceği söylenebilir. Çünkü nitel araştırmalarda veri analizi tekniklerinin standardizasyonu, toplanan verilere uygun zengin, derinlemesine bilgi edinimini olumsuz yönde etkileyecektir.

Nitel veri analizi için formül olmamasına rağmen, bir rehber bulunabilir. Bununla birlikte, bu kurallar süreçle ilgili tavsiyelerde bulunur, genel bir kural oluşturmaz ve bu nedenle bir tarif sunmaz. Çünkü her nitel araştırmanın kendine has özellikleri vardır ve veri analizinde yeni yaklaşımlar gerektirebilir. Başka bir deyişle, nitel veri analizi çeşitlilik ve esneklik anlamına gelir. Bu nedenle araştırmacının hem araştırmanın özelliklerini hem de toplanan verileri ve mevcut veri analizi yaklaşımlarını dikkate alarak kendi araştırması için bir veri analizi planı geliştirmesi gerekir.

Nitel veri analizi bazı temel özelliklere sahiptir. Bu özelliklere göre nitel veri analizi, verideki kalıpların ortaya çıkmasına veya yeni kavram ve teorilerin geliştirilmesine yenilikçi, tümevarımcı, keşfedici ve açıklayıcı bir yaklaşım benimseyen sistematik ve döngüsel bir süreç olarak ifade edilebilir. Bu süreçte verileri tekrar tekrar incelemek, temalar oluşturmak ve temalar arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak ve yorumlamak önemlidir. Ek olarak bu analizin bir diğer önemli özelliği de veri toplama süreci ile birlikte yapılabilmesidir.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir