spss veri analizi

SPSS Analizi Yaptırmak İstiyorum | SPSS Veri Analizi Türleri

Verilerinizi topladınız ve analizini profesyonellerin yapmasını istiyorsanız doğru yerdesiniz. SPSS analizi yaptırmak istiyorum talebini karşılayacak uzman istatistik, SPSS uzmanlarımızla birlikte ihtiyaçlarınıza kısa sürede profesyonel çözümler sunuyoruz. SPSS analizi yaptırma konusunda destek almak, bizlere ulaşmak için arayabilir veya formu doldurabilirsiniz.

Detaylı hizmet tanımı için: Veri Analizi Merkezi

SPSS’de Hangi Analizler Var?

 • Geçerlilik analizi: Geçerlilik analizi ile ölçülmek istenen özellik tek başına ölçülür. Ölçüm aracının ölçmek istediği özelliği başka hiçbir etkileyici faktör olmadan ne kadar gerçekleştirebildiğini ölçer.
 • Güvenilirlik analizi: Araştırmada ölçeğin içsel olarak ne kadar tutarlı olduğunu ölçmek için kullanılan istatistiksel analiz aracıdır.
 • Pearson ki-kare testi: Araştırmada iki veya daha fazla değişkeninin birbiri ile bağı olup olmadığını tespit etmek için kullanılan analiz aracıdır. Ki-kare bağımsızlık testi olarak da bilinir.
 • İşaret testi: Veri setinde yer alan değerlerin ortanca değere göre ortaya çıkma sıklığını tespit etmek için kullanılır.
 • Anova testi: Diğer bir adı ile tek yönlü varyans analizi birbiri ile bağı olmayan grupların ortalamaları arasında anlamlı bir fark olup olmadığını tespit etmek için kullanılır.
 • Performans analizleri (Tanı testleri olması halinde): Olabilirlik oranları, duyarlılık, pozitif ve negatif prediktif değerler gibi verilerin elde edilmesi için kullanılır.
 • Aracılık etkisi: Veri setinde yer alan aracı değişkenin bağımlı ve bağımsız değişken arasındaki ilişkiye yaptığı etkiyi ölçmek için kullanılır.
 • Kolmogoro-Smirnov Testi: Örneklem ortalaması ile evren ortalaması arasındaki ilişkiyi inceler. Örneklem ortalamasının evren ortalamasından anlamlı bir şekilde farklılık gösterip göstermediğini ortaya çıkarmak için kullanılır. Bu kapsamda teste tabi olan değerlerin dağılımının normal olup olmadığı da testi edilir.
 • Faktör analizi: Bu analiz türü ile değişkenler arasında var olan karşılıklı ilişkiler incelenir.
 • Frekans analizi: Veri setinde var olan her bir değerin gözlem sıklığını, yüzdesel olarak dağılımını tespit etmek için kullanılır.
 • Tanımlayıcı istatistikler: Veri setinde yer alan verilerin ortalaması, medyan ve modunun tespit edilmesi gibi temelde merkezi eğilim ölçüleri, sapma, çarpıklık ve basıklık gibi değerlerinin ölçülmesi için kullanılan istatistiksel analiz araçlarıdır.
 • Çapraz tablo oluşturma: İki ya da daha fazla nominal ya da sıralı değişken arasındaki ilişkiyi görüntülemek için kullanılır.
 • Grafik oluşturma: grafik oluşturma veri setinden elde edilen sonuçların görsel olarak sunulması için başvurulan bir sonuç görüntüleme yöntemidir.
 • Cochran Q testi: Dichotomous nitelikli değişkenlerin popülasyonlarının aynı olup olmadıklarını test etmek için kullanılır.
 • Bağımsız T Testi: İki bağımsız grup arasındaki istatistiksel olarak anlamlı bir fark olup olmadığını tespit etmek için kullanılır. Ölçüm aracı olarak ortalamalardan faydalanılır.
 • Korelasyon analizi: İki ya da daha fazla değişken arasında bir bağ olup olmadığını tespit etmek için kullanılan analiz aracıdır. Mevcut bir bağ varsa ilişkinin şiddetine dair bilgi de sunar.
 • Regresyon analizleri (Çoklu ve Basit): İki değişkenin aralarında ilişki olması halinde değişkenlerin bağımlı ya da bağımsız olma durumlarına göre aralarında ortaya çıkan ilişkinin niteliğini ortaya koymak için kullanılır.
 • Varyans analizi: İki ya da daha fazla bağımsız grubun ortalamalarını bir faktör çerçevesinde karşılaştırmak için kullanılan analiz yöntemidir.
 • Mann Whitney U testi: İki bağımsız grup arasındaki ortalama farkında bakarak gruplar arasındaki farklılıkları belirlemek için kullanılır.
 • Friedman testi: Bağımlı gruplar arasındaki normallik varsayımının yerine gelmediği durumlarda başvurulur. Kullanılma amacı ortalama karşılaştırabilmektir.
 • Wilcoxon T testi: Aynı katılımcının farklı zamanlarda katıldığı aynı ölçüm arasında bir değişkenlik olup olmadığını tespit etmek için kullanılır.

spss veri analizi yaptirmak istiyorum

SPSS Analizi Yaptırma Güvenilir Mi?

SPSS Analizi yaptırma bilinen en güvenilir analiz yöntemlerinden biridir. SPSS programının aktif bir şekilde kullanılması gerekliliği ise araştırmacıların analiz noktasında zorlanmasına neden olabilmektedir. SPSS analizini istatistik alanında uzmanlığı bulunan ekip arkadaşlarımıza yaptırarak güvenilir bir şekilde veri setinizi değerlendirebilirsiniz.

SPSS analizi yaptırırken mevcut veri seti raporlama yapılacak olan formata uygun olarak değerlendirilir ve gerekli yorumlamalar gerçekleştirilir. SPSS programı sayesinde veri setinden elde edilen sonuçları çok yönlü olarak değerlendirmek mümkün olabilmektedir. Çeşitli analizler ile SPSS programından maksimum fayda sağlayabilir, güvenli bir şekilde veri setinizi değerlendirebilirsiniz.

Keşfedin: Veri Analizi Nedir

SPSS Analizi Ankara

SPSS analizi Ankara lokasyonunda ihtiyacınız olan tüm analizler için uzman istatistikçilerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. SPSS analizi yaptırırken çeşitli analiz türlerinden faydalanılması gerekir. SPSS analizi yapan yerler temelde çeşitli analiz türlerini kullanarak rapor oluştururlar. Bu analiz türleri veri setinden maksimum sonuç elde etmek ve verim almak için gereklidir. Veri setinin hangi aralığından hangi analizlerin yapılacağı, analizlerin hangi veriler için oluşturulacağı ise uzmanlık ister.

İstatistik alanında uzmanlaşmış ve ileri seviye SPSS programı kullanma yetisine sahip olan ekiplerimiz ile SPSS analizi yaptırabilirsiniz. Analizden beklentilerinizi, raporlama formatının olması gereken nitelikleri ve diğer tüm detayları öncesinde uzmanlarımız ile görüşerek belirleyebilirsiniz. SPSS programının uzmanlık isteyen ve oldukça detaylı bir işleyiş şekli olduğu bilinir. Bu noktada SPSS analizinde profesyonel yardım almak araştırmanın doğru sonuçlandırılabilmesi için kritik bir adımdır.

SPSS Analizi Danışmanı İle Profesyonel Analizler

SPSS analiz danışmanı ile profesyonel analizler yaptırmak mümkün. SPSS programı çok yönlü olarak kullanılabilen ve bir veri seti ile maksimum değerlendirme imkanı sunulabilen bir yardımcıdır. SPSS kullanılarak yapılan analizlerde veriler tek tek analiz edilebilirken ayrıca birbirleri ile de kıyaslanabilir ve grup halinde de analiz edilebilir. Verilerin birbiri ile ilişkisi olup olmadığının tespit edilmesinden tutun da tüm veri setinin araştırmanın ana sorusuna verdikleri tepkilerin kıyaslanmasına kadar çok çeşitli veriler elde edilebilmektedir.

SPSS analiz danışmanı ile gerçekleştirilecek olan analizler için sık akla gelen konulardan biri de SPSS analiz fiyatlarıdır. SPSS analiz ücretleri hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için doğrudan mevcut veri setiniz ile uzmanlarımıza danışabilir raporlama ve yorumlama hizmeti alıp almayacağınıza karar vererek fiyat bilgisi alabilirsiniz. SPSS uzmanı güvencesi ile başarılı çalışmalar için bize ulaşabilirsiniz.

İlginizi Çekebilir: SPSS Tablo Yorumlama

SPSS Analizi Nasıl Yapılır?

SPSS analizi kapsamlı bir uygulamadır. Analiz yapılmadan önce mevcut veri seti değerlendirilir. Veri setinin analiz için uygunluğu tespit edildikten sonra araştırmanın amacı ve niyeti tespit edilir. Analiz sürecinde özellikle SPSS anket analizi için anket sorularının analize uygun olması önemlidir. Analize başlanırken işlenmeye hazır olan veriler için hipoteze uygun bir şekilde analiz yöntemleri belirlenir. Belirlenen analiz yöntemleri adım adım uygulanarak raporlama ve yorumlama için analizler “Results” bölümünde derlenir. Adım adım SPSS analiz aşamaları;

 • Analiz için araştırmanın amacına uygun sorguların hazırlanması.
 • Veri setinin SPSS programına girişinin sağlanması.
 • Araştırmanın amacına uygun analizlerin belirlenmesi. (SPSS regresyon analizi, SPSS güvenilirlik analizi, SPSS korelasyon analizi )
 • Belirlenen analiz yöntemlerinin uygulanarak sonuçlar elde edilmesi.
 • Elde edilen analiz sonuçlarının derlenmesi.
 • Analiz sonuçlarının yorumlanarak değerlendirilmesi.
 • Araştırma sonucunun raporlanması.
 • Raporun teslim edilmesi ve araştırma süreci hakkında bilgilendirme yapılması.

SPSS analizinin tamamlanması için analizlerin yorumlanması ve veri setindeki her bir verinin değerlendirmesinin tamamlanmış olması gerekir. Ardından elde edilen analizler teker teker değerlendirilerek yorumlanır. Yorumlanan veriler ile hipoteze uygunluk noktasında bir sonuç elde edilir.

SPSS analizi tamamlanırken raporlama ve yorumlama adımları da gerçekleştirilerek araştırmanın hipotezi çerçevesinde bir sonuç bölümü oluşturulur. Böylece analiz araştırmanın sonlanması ile tamamlanır.

spss veri analizi yaptirmak istiyorum

SPSS Analizi Ne Kadar Sürer?

SPSS analizi veri setinin büyüklüğüne, gerçekleştirecek olan analizlerin niteliğine göre ortalama 7 iş günü ile 15 iş günü arasında gerçekleştirilen bir işlemdir. Analiz yapılacak veri setinin büyüklüğü, analiz unsurları, raporlama ve yorumlama hizmeti verilip verilmemesine göre analiz süresi azalıp artabilmektedir.

“SPSS analizi yaptırmak istiyorum” diyor ancak analiz süresinin ne kadar olacağı hakkında herhangi bir fikriniz yoksa analiz için veri setiniz hakkında bilgi vererek uzmanlarımız ile görüşebilirsiniz. Teslimat süresi çalışmadan çalışmaya değişkenlik gösterebildiğinden çalışma özelinde bilgi almanız gerekmektedir.

SPSS veri analizi süresi genellikle SPSS ödevi yaptırma gibi amaçlar ile hizmet alacak olan öğrenciler için önem taşımaktadır. Analiz süresinin ne kadar süreceği, ödevin teslim zamanı ile uyuşup uyuşmaması gibi noktalarda zaman faktörü değerlendirilerek uzmanlarımız tarafından geri dönüş sağlanmaktadır.

SPSS Veri Analizi Ücretleri 2023

SPSS veri analizi ücretleri 500 TL’den başlar 10.000 TL’ye kadar çıkabilir. SPSS analiz ücretleri, çalışmanıza ve detaylara göre farklılık gösterebilir. Uzman ekibimizde en uygun SPSS analiz fiyatları ile çalışıyoruz. Fiyatların tespiti için ilk olarak çalışmanızı bize gönderin ve daha sonra bizden fiyat teklifi alın. Uygun gördüğünüz taktirde işlemlere başlıyoruz.

Akademik destek hizmetlerimiz hakkında bilgi almak ve talep oluşturmak için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir