Spss Tablo Yorumlama Örnekleri

SPSS programı, analiz yapabilen bir çeşit yazılımdır. Bu program ile yorumlanan veri kaynaklarından biri anketlerdir. Anketler sistematik bir şekilde verilerin toplanabilmesini sağlayan bir araç olduğu için, burada Spss tablo yorumlama örnekleri ile işlemlerin nasıl yapıldığı konusunda bilgiler vermeye çalışacağız. Spss yazılımı oldukça karmaşık olduğundan çoğu kişi bu yazılımı tam olarak hakim olup öğrenebilmek amacıyla yıllarını bu işe harcamaktadır. SPSS yazılımı kullanılarak istatistiksel analiz ve istatistiksel yorumlama işlemi yapılabilmektedir.

SPSS ile İstatistiksel Analiz

İlk olarak elde edilen verilerin bu yazılımın kullanabilmesi için uygun formatta girilmesi gerekmektedir. Bunun için basit bir örnek verilecektir. Daha sonra bu örnek üzerinde yorumlama yapılarak örnek tamamlanmış olur.

Örnek:

Medeni Durum  : (   ) Evli              (   ) Bekar

Mezuniyet Hali  : (   ) Önlisans     (   )  Lisans        (   ) Lisansüstü

Yaşınız                 : (   ) 20-30         (   ) 31-40            (   ) 41-50   (   ) 51 ve üstü

 

Medeni Durumunuz?

Frequeny      Percent       Valid Percent           Cumulative Percent

Evli              8                26,7                   26,7                               26,7

Bekar         22               73,3                   73,3                               100

Toplam      30               100                    100

Spss tablo yorumlama örnekleri arasından verilen bu örnek medeni durum ile alakalı bir anketin verilerini göstermektedir. Ankete katılan kişilerden 8 kişi yani yüzde 26,7 lik orana sahip kısım evli olduğunu, 22 kişi yani yüzde 73,3 lük orana sahip kısım da bekar olduğunu belirtmiştir. Tabloya bakıldığında görülen ilk verilerden çoğunluk kesimin evli olmadığı söylenebilir. Yorum olarak bu kesimin diğer işleri için daha çok zaman ayırabilecekleri belirtilebilir.

SPSS’de Bağımsız Örneklem T-Testi

SPSS programı ile birçok istatistiksel analiz gerçekleştirilebilmektedir. Örnek olması açısından Bağımsız Örneklem T-Testi’ni açıklamak istiyoruz. İki bağımsız grup arasındaki ortalama değerlere bakılarak istatistiksel anlamda bir farkın olup olmadığını anlayabilmek için bu test kullanılabilir. Bu test parametrik bir testtir. Bu noktada şunu da belirtmek gerek t-testi ile elde edilen sonuçların rapor haline getirebilmek için bazı varsayımların sağlanmış olması gereklidir. İlk başta bu uygulama zor olarak değerlendirilebilir. Ama SPSS yazılımı ile bu işlem son derece kolaylaşmaktadır.

Varsayımların İncelenmesi

 • Bağımlı olan değişkenlerin sürekliliği olmalıdır
 • Bağımsız değişkenler sınıflara ayrılmış olmalıdır
 • Her grup içinde bağımlı olan değişken normal şekilde dağılım göstermeli. Örneğin kadınlardan oluşan gurupta bulunan notlar normal dağılım göstermeli, aynı şekilde erkeklerden oluşan gurupta da normal dağılım olmalıdır
 • Varyansların homojen biçimde dağılım göstermesi gerekir
 • Testte aykırı değerler bulunmamalıdır

5’li Likert Tipi Sorular

Spss tablo yorumlama örnekleri arasından 5’li likert tipi soruların hazırlanması örnek olarak verilebilir. Bu örnekte sosyal bilgiler eğitimi ile ilgili görüşlerinizi belirleyebilmek amacıyla bazı sorular sorulmakta ve sorulara kişisel düşüncelerinize uygun bir biçimde belirtilen şekilde cevaplamanız istenmekte. Cevap şıkları;

Kesinlikle katılmıyorum, Bu görüşe katılmıyorum, Bu konuda fikrim yok, Bu görüşe katılıyorum, Kesinlikle katılmıyorum

Sorular;

 • Sosyal bilgiler öğretmenleri asıl görev olarak öğrencilerin sosyal ve kişisel değer çatışmalarını değerlendirme aşamasında yardımcı olur
 • Öğrenciler, sosyal bilim kavramlarını ve yöntemlerini içselleştirip sosyal bilimlere uyacak analitik beceriler geliştirebilmeli

Bu iki soruya verilen cevapların değerlendirilmesi aşaması;

 • SPSS paket programı ile çapraz betimsel istatistikler yapılması
 • Verilerin ortalama değerlerinin alınarak diğer verilerle karşılaştırma yapılması
 • Birden fazla grubun aynı zamanda değerlendirilmesi yani t testi
 • Tek yönlü yapılan varyans analiz işlemi
 • Çapraz tablo ve ki kare analiz yapılması

Spss tablo yorumlama için ihtiyaca göre belirtilen yöntemlerden biri kullanılmaktadır.

 

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir