tez konusu ornekleri

Tez Konusu Örnekleri | 60 Adet Tez Konu Örneği

Tez, öğrencilerin lisans programında ya da lisansüstü programlarda seçtikleri bir konuya ilişkin araştırma yapma ve bir katkı sunma amacı taşıyan, uzun bir süreçtir. Söz konusu süreç ile öğrenciler bir konu hakkında derinlemesine araştırma yapabilir ve konuyu detaylı bir biçimde analiz edebilir. Özellikle lisansüstü tezler, kişilerin bir alanda uzmanlaşması bakımından önemlidir ve yazılan her tez, alanına ve konusuna bağlı olarak literatür açısından bilimsel bir katkıdır. Aşağıda verilen tez konu başlıkları farklı alanlar için öneri niteliğindedir ve örnek tez konuları olarak değerlendirilebilir:

 • Eski Sinemalar ve İzleme Kültürü: İzmir Örneği
 • Kadın Çalışmaları Perspektifinden Gazetecilik Etiği, Teori ve Uygulamaları
 • Türk Medya Ekosisteminin Tekno-Kültürü
 • Sosyal Medyanın Tüketici Davranışlarına Etkisi
 • Sosyal Medyanın Z Kuşağı Üzerindeki Etkisi: Bir Uygulama
 • Dijital Çağda Yapay Zekâ Kullanımı ve Olası Etkileri
 • Dijital Dönemde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Tüketimi Açısından Alternatif Bir Çözüm
 • Siyasi Bakış Açısı Perspektifinde Yeni Medya
 • Kadın Çalışmaları ve Bu Çalışmaların Tarihsel Süreci
 • Tarihsel Süreç İçinde Yeşil Enerjiye Duyulan Gereksinimin Sonuçları
 • Kamusal Alanda Din ve Politika
 • Kentin Dönüşümü ve Kamusal Alandaki Etkisi
 • Kentsel Gelişimin Tarihçesi ve Günümüze Etkisi
 • Felsefi Bir Yaklaşım Bağlamında Dinin Topluma Etkisi
 • Modern Dönem Filozofları ve Yansımaları
 • Tarihsel Bir Perspektiften Şerif Mardin
 • Sanatsal Bir Çerçeveden Postmodern Sanat Yaklaşımının Çeşitli Örnekler Bağlamında İncelenmesi
 • Türkiye’nin Sosyal Dengesi ve Bu Dengenin Kurulmasında Etkili Olan Unsurlar
 • Değerler Eğitimi ve Türkiye’de Uygulanması
 • Suç Sosyolojisi Işığında Terörizm
 • Mekân Tasarımları Üzerinde Sosyolojik Olayların Etkisi

Tez Düzenleme Talepleriniz İçin Ulaşabilirsiniz:

Güncel Tez Konuları

Dijitalleşmenin hayatımızda önemli bir yer edinmesi ile tez konuları da değişiklik göstermeye başlamıştır. Güncel tez konuları arasında dijitalleşme, yapay zekâ, enerji gibi konuların ön plana çıktığı görülmektedir:

 • Dijitalleşmenin Hukuk Alanına ve Hukuki Süreçlere Yansımaları
 • İnsan Hakları Açısında Yapay Zekâ ve Uygulamalarının İncelenmesi
 • Denetim Alanında Yapay Zekâ Kullanımı: Bir Uygulama
 • Enerji Tüketimine Bir Alternatif Arayışı: Yeşil Enerji
 • İklim Değişikliklerinin Yenilenebilir Enerji Kaynakları Üzerindeki Etkisi
 • Yüzyılda Sosyal Medyanın Kültürel Unsurlar Üzerindeki Etkisinin Araştırılması

İşletme Tez Konusu Örnekleri

İşletme günümüzde iş alanında rekabet avantajı sağlanması, büyümeden sürdürülebilirlik elde edilmesi ve yönetimin etkin biçimde gerçekleştirilmesi gibi birçok açıdan önemlidir. Bu açıdan işletme alanında yazılan tezler ve projeler de organizasyonların sorunlarına ve özelliklerine yönelik olarak hazırlanmaktadır:

 • Gıda Tedarik Zincirlerinde Bilgi Şeffaflığı
 • Türk Sanayi Şirketlerinin Operasyon Yönetimi Sorunları
 • Kalite 4.0/Endüstri 4.0 ve Firmalara Yansımaları
 • İşletmelerde Yenilikçi Üretim Yöntemleri
 • İşletmelerde Yapay Zekâ Kullanımı

İktisat Tez Konusu Örnekleri

İktisat alanında en önemli unsur sınırlı kaynaklara sahip olan dünyanın en etkili biçimde kullanımına yönelik bir arayış söz konusudur. Küresel ekonomik alanda sürekli değişen dengeler, iktisat alanında ele alınması gereken daha fazla konuyu açığa çıkarmaktadır. İktisat alanında hazırlanan tez çalışmalarında ekonomi ve toplumsal ilişkiler, iktisada etki eden dinamikler ön plana çıkmaktadır:

 • Türkiye’de Uygulanan Para ve Maliye Politikaları ile Ülke Ekonomisine Etkileri
 • Uluslararası Siyaset ve Ekonomi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
 • Dünya Genelinde Uygulanan Para Politikalarının Türkiye’ye Etkileri
 • Siyasi Yaklaşımlar Para Politikalarında Gerçekleşen Değişikliklerin Sonuçlarının İncelenmesi
 • Türkiye’de Cari Açık Problemi ve Sonuçları

Psikoloji Tez Konusu Örnekleri

Zihinsel süreçleri, insan davranışlarını, duygusal deneyimleri çözümlemek ve anlamak için çalışan bir bilim dalı olan psikoloji alanında yazılan tezler hem birey hem de toplum sağlığı açısından önem taşımaktadır. Aynı zamanda yaşam kalitesinin artırılması ve bireyin anlaşılması temel amaçlar arasında yer almaktadır:

 • Madde ve Alkol Kullanım Sorunu Yaşayan Bireylerin “Seçici Algı” Kavramının İncelenmesi.
 • Birbirine Bağımlı İlişki Örüntülerine Sahip Çiftlerin Ebeveyn İlişki Modelleri
 • Duygu Düzenleme ve Kişilik Özellikleri ve İlgili Değişkenler
 • Dayanıklılık, Öz Şefkat, Duygu Düzenleme, Bağlanma, İyilik Hali, Öz Düzenleme ve İlişkili Değişkenler
 • Politika ve ahlakın sosyal psikolojisi

Hemşirelik Tez Konusu Örnekleri

Sağlık sektörü açısından son derece önemli bir yere sahip olan hemşirelik alanında yazılan tezler daha çok sağlık hizmetlerinde etkinliğin artırılmasını, hasta bakım kalite düzeyinin yükseltilmesini, çocuk sağlığını ve sağlık sistemi dinamiklerine uyumlu hareket etmeyi amaçlamaktadır:

 • Antibiyotiklerin çocukluk çağı bağışıklıklarına etkisi
 • Çocuklukta çevresel kirleticilere maruz kalmanın etkileri
 • İkinci el duman solumanın erken yaşamdaki etkileri
 • Pediatrik bakımın etiği
 • Çocuklarda diyabetin genetik faktörleri
 • Çocuklarda yetersiz beslenme tedavilerinin başarısının değerlendirilmesi

İlgili Hizmet: Tez Sunumu Hazırlama

Sosyoloji Tez Konusu Örnekleri

Bireyin ve toplumun anlaşılması için önem taşıyan sosyoloji, farklı yönlerden sosyal süreçleri dikkate alan bir bilimdir. Bu alanda yazılan tez çalışmalarında toplumsal unsurların daha çok ön palana çıkması söz konusudur:

 • Kamusal Alan Özel Alan Ayrımı ve Kadınların Kamusal Alandaki Yeri
 • Toplumda Aşırı Kutuplaşmaya Katkıda Bulunan Faktörlerin İncelenmesi
 • Sansasyonel Medya Yayınlarının ve Güncel Olayların Algılanmasının Etkisi
 • Siyasi Farklılıkların Aile İlişkileri ve Arkadaşlıklar Üzerindeki Etkisinin Araştırılması
 • Toplumda Nefret Gruplarının Yükselişinin Nedenleri ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Coğrafya Tez Konusu Örnekleri

Coğrafya dünyamızı anlamayı ve coğrafi olayları yorumlamayı sağlayan, bu açıdan son derece önem taşıyan bir bilim dalıdır. Coğrafya alanında güncel verilerden hareketle birçok yeni bilimsel çalışma konusu ortaya çıkmaktadır:

 • Doğal Felaketlerin Ekonomik Büyüme ve İnsani Gelişme Üzerindeki Etkisi
 • Deprem, Sel ve Volkanik Patlamaların Jeosfer Üzerindeki Etkilerinin Hesaplanması
 • İklim Değişikliği Felaketlerini Teşvik Etme/Azaltmada Coğrafyanın Rolü
 • Gelişmekte Olan Ülkelere Arazi Reformlarının Getirilmesinde Coğrafi Haritalama, Sensör Verileri ve Büyük Veri Analitiğinin Rolünü Bulmaya Yönelik Bir Çalışma
 • Doğal Afet ve Salgın Hastalıkların Tahmin Edilmesinde Yapay Zekanın (AI) Rolü

Hangi Konularda Tez Yazılabilir?

Bilimsel konularda tez yazılabilir. Tez konusu genel itibarıyla öğrencinin ilgi alanına, eğitim alanına ve devam ettiği fakülte programına bağlı olarak değişmektedir. Farklı disiplinlerde birçok farklı tez konusu bulunmaktadır ve ortaya etkili bir tez konulabilmesi için öğrencinin kendi alanında daha önce değinilmemiş bir konuya odaklanması ya da daha önce değinilmiş bir konuya farklı bir bakış açısı ile yaklaşması gerekir.

Bir Tez Konusu Nasıl Belirlenir?

Bir tez konusu belirlenmesi için tez konu önerisi verilmelidir. Tez konusu belirlenirken;

 • İlgi duyulan bir konu tercih edilmelidir.
 • Seçilecek konuya yönelik kaynakların yeterli düzeyde olduğundan emin olunmalıdır.
 • Tez ödevi konuları daha önce aynı alanda aynı konuda çalışılmamış olmalıdır.
 • Seçilen tez konusu ile ilgili olarak danışmanın fikri mutlaka alınmalıdır.

İlgili İçerik: Kaynakça Nasıl Hazırlanır?

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir